Make your own free website on Tripod.com

Shinichi fic

รูปนี้ก็วาดจาก fic เรื่อง prince tower ฟิคของเราเองค่ะ
ชินอิจิกับบทเจ้าชายของโตเกียวอ่ะนะ